Szakmai gyakorlat MEET

Szakmai gyakorlat 
(4. félévben teljesítendő)

Forgatókönyv TISZK 
Segédanyag TISZK

A szakmai gyakorlat célja: az ismeretek alkalmazásának elősegítése és a szakmai attitűd és magatartás kialakításának elősegítése. A szakmai gyakorlatok igénylik a gyakorlóhelyekkel való kapcsolattartást. A tanácsadó munka jellegéből következően ifjúsági korosztályokkal történő munka lehetőségét (oktatási intézmények, felsőoktatás) valamint felnőtt korosztályokkal történő munka lehetőségét (felnőttképzési intézmények, munkaügyi központok, non-profit- és profitorientált tanácsadó szervezetek) kell biztosítani. A hallgatóknak érdeklődésüknek megfelelően speciális gyakorlóhelyeken is lehet gyakorlataikat teljesíteni (például: etnikummal, migránsokkal, tehetséggondozókban, nemzetközi önkéntes hálózatban, stb.). 

A gyakorlóhellyel szemben támasztott követelmény: az intézménynél a gyakorlat vezetésére szakmailag felkészült, felsőfokú végzettséggel rendelkező főállású alkalmazott lássa el. 

Az intézményben gyakorlati tanácsadói tevékenység folyjék, illetve a tanácsadáshoz kapcsolódó nemzetközi kutatási vagy projekttevékenységet végezzenek. Az intézmény, ahol a gyakorlat történik, együttműködési nyilatkozatban vállalja a gyakorlatok lebonyolítását (1. sz. melléklet) és dokumentálását (2. sz. melléklet). Az együttműködési nyilatkozatotkitöltve, a gyakorlatvezető aláírásával 2017. október 20-ig kell beküldeni a tanszék titkárságára. 

A szakmai gyakorlat során a hallgatókat szeretnénk megismertetni azokkal a módszerekkel, technikákkal, szabályokkal, amelyeket a különböző tanácsadó cégek és intézmények alkalmaznak:

 • A tanácsadó cégek/intézmények esetén: tanácsadási tevékenység megfigyelése, végzése, tanácsadási módszerek gyakorlati megismerése és alkalmazása
 • A gazdasági, pénzügyi szervezetek és intézmények esetén: karriertervezés, emberi erőforrások tervezése, ösztönzési rendszer gyakorlati megismerése és alkalmazása

A hallgató feladata, hogy megismerje a különböző intézményeket, azok történetét, szolgáltatásait, munkáját, gyakorlatát. Aktívan részt kell venniük a munkában, és a feladat, amelyet teljesíteniük kell, mindig az adott cég konkrét tevékenységétől és aktuális megbízásaitól függ. 

A gyakorlati helyen a levelező tagozat hallgatóinak 40 órát, a nappali tagozat hallgatóinak 150 órát kell eltölteniük. A hallgatónak a megadott lista (3. sz. melléklet) vagy saját ötlete alapján keres egy olyan tanácsadó vagy gazdasági céget/intézményt, amely megfelel a fenti követelményeknek, és az együttműködési nyilatkozatban vállalja a hallgató szakmai gyakorlatának megszervezését, lebonyolítását és értékelését. 

A szakmai gyakorlat értékelése két részből áll:

 • egyrészt a hallgató kap egy érdemjegyet a gyakorlatvezetőtől. Ennek szempontjait tartalmazza az „Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak szakmai gyakorlati feladatok dokumentálása” című, 2. sz. melléklet. Ezt a mellékletet a hallgatónak a szakmai gyakorlat megkezdésekor le kell adnia a gyakorlatvezetőnek és a gyakorlat befejeztével kitöltve, lepecsételve, aláírva, és gyakorlati jeggyel ellátva kell visszahoznia.
 • másrészt a hallgatónak egy naplószerű beszámolót kell készítenie, hogy pontosan nyomon követhető legyen a konkrét gyakorlati tevékenység.

Szempontok a naplószerű beszámoló elkészítéséhez (a vastagon szedett szempontok a napló kötelező részei. A többiről a rendelkezésre álló információk függvényében írhat.)

 • gyakorlati hely pontos neve, címe, elérhetőségek, honlap, látogatás időpontja(i)
 • megismert gyakorlati helyen dolgozó kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetősége
 • a gyakorlati hely szakmai profilja, története, tevékenységefilozófiájastratégiája, stb.
 • szervezet felépítése ábrával (organogram), működési sajátosságok
 • az emberi erőforrás jellemző adatai (szakmai összetétel, belső-külső szakemberarány, kliens-segítő személyzet arány, karriertervezés, képzés, jellemző stresszhelyzetek és probléma-megoldási módok, rekreáció, tudományos munka)
 • finanszírozási, döntéshozatali mechanizmusok: technikai-anyagi feltételek, infrastruktúra, információs rendszer. Döntés-előkészítés, döntéshozatal, végrehajtás-ellenőrzés, értékelés. A hatalmi viszonyok, kommunikáció, konfliktus-kezelés, minőségbiztosítása.
 • A cég/intézmény kliensköre, a szolgáltatásokat igénybe vevők bemutatása (forgalmi adatok, pszichoszociális jellemzők, elérhetőségek, hozzáférhetőség és elfogadottság,stb.)
 • a cég/intézmény kapcsolatrendszere és fejlesztési elképzelései
 • a hallgató által végzett konkrét tevékenység leírása napi bontásban és annak értékelése (önreflexió)
 • a hallgató tapasztalatai, észrevételei és fejlesztési javaslatai
 • mellékletek (pl. prospektus, statisztikai kimutatások, elemzések, esettanulmányok, stb.)
 • a címlap formátuma a 4. sz. mellékletben található
 • a beszámoló terjedelme a címlapon kívül 4-5 A4-es oldal, 12-es betűméret, szimpla sortáv. Margók: 2,5 cm.

A gyakorlatvezető által kitöltött értékelőlap és a hallgató által elkészített beszámoló beérkezési határideje: 

2017. december 8.
(késve beérkezett munkát nem fogadunk el!!)

A hallgató szakmai gyakorlati jegye a gyakorlatvezető által adott és a naplószerű beszámolóra kapott érdemjegy számtani átlaga. 

Kötelező olvasmányok:

 1. Szilágyi Klára: Munka- pályatanácsadás, mint professzió, Budapest, Kollégium Kft. 2003.
 2. Foglalkoztatási Útmutató és tanácsadás (szerk. Papp Ágnes, Paróczainé Korányi Margit), Budapest, Nemzeti Szakképzési Intézet, 2000.
 3. Koltay Jenő (szerk): A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a munkavállalók helyzete (MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2000)
 4. Jéger Péter: A pályaorientációs szakemberképzés néhány fejlett országban, Kézirat, SZIE 2005.
 5. Szilágyi Klára: Pályakorrekció és munkatanácsadás, Budapest, NSZI, 1997 

 

Téli ünnepi nyitvatartási rend 2017. december 23. - 2018. január 1.
Munkaszüneti nap 2017. december 25. - 2017. december 26.
Munkaszüneti nap 2018. január 1.